Vedtekter Biri Grunneierlag SA
§1
Biri Grunneierlag SA er en sammenslutning av grunneiere på Biri, Biristrand og Redalen i Gjøvik kommune. Grunneierlaget sitt forretningskontor er i Gjøvik kommune. Grunneierlaget sin oppgave er å forvalte utmarksresursene som en del av landbruksnæringens resurser på en måte som skaper økte inntektsmuligheter. Grunneierlaget skal arbeide for en god jakt- og fiskekultur, forståelse og aktelse for dyrelivet og legge vekt på en langsiktig forvaltning av disse ressurser. Grunneierlaget har full disposisjonsrett over medlemmenes innmeldte jakt- og fiskerettigheter.
§2
Biri Grunneierlag SA er et andelslag med vekslende kapital og vekslende medlemstall. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser. Det innmeldte areal utgjør andelene, og det utstedes 1 andel for hvert påbegynt 10 dekar. Andelen lyder på vedkommende eiendom. Den kan ikke skilles fra eiendommen og ikke overdras, uten i forbindelse med eiendommen. Berettiget til å tegne andeler er alle grunneiere som eier jakt- og fiskeområder og ellers alle som eier jakt- og fiskerettigheter i bygda, herunder også allmenninger. Andelene er gratis. Det betales ikke noe medlemskontingent. Regnskapsåret følger kalenderåret.
§3
Ett medlem har en stemme.
§4
Det skal ikke være daglig leder i Grunneierlaget. Grunneierlaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Grunneierlaget ledes av en valgt styreleder på årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Det kreves da enstemmighet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret skal følge med i alt av interesse for næringen og treffe nødvendige tiltak for å fremme Grunneierlagets formål.
Styret skal m.a.:
1. Forvalte Grunneierlagets midler.
2. Treffe tiltak til opphjelp av vilt- og fiskebestanden.
3. Sørge for at beskatningen ved jakt, fangst og fiske ikke blir større enn bestanden tilsier det.
4. I nødvendig utstrekning å dele inn Grunneierlagets område i høvelige jakt-, fangst- og fiskefelter.
5. Sørge for at avkastning av vilt og fisk på Grunneierlagets område blir nyttiggjort på best måte.
6. Sørge for effektivt oppsyn.
7. Anmelde ulovlig jakt og fangst på Grunneierlagets område.
8. Arbeide for tilslutning til Grunneierlagets.
9. Styret skal i sitt virke samarbeide med tilstøtende distrikter. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
10. Det skal føres protokoll over styremøter.
§5
Innmelding i Grunneierlaget skjer ved tegning av andeler. Styret godkjenner innmeldinga. Medlemmene plikter å tegne det antall andeler som styret fastsetter i henhold til § 2. Samtidig med innmeldinga gis Grunneierlaget automatisk fullmakt til å disponere de jakt-, fangst- og fiskerettigheter – og utøve strafferettslig påtale som tilligger vedkommende eiendom. Innmeldinga er bindende for 3 år. Deretter kan utmelding skje skriftlig, med
minst ett års varsel til styret, utmeldinga blir regnet fra den dagen utmeldinga kommer fram til styret. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i Grunneierlagets eiendeler, fonds eller øvrige formue.
§6
Årsmøtet er Grunneierlagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Styret sender skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel til hver andelseier med vedlagt saksliste, årsmelding. Styret eller minst 1/3 av andelseierne kan kreve at det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 8 dagers skriftlig varsel. Årsmøtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. Årsmøtet behandler de saker som er angitt i innkallingen. I ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Godkjenne styrets årsmelding og regnskap.
3. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret. Det skal avsettes midler til reservefond og driftsfond før utbytte utdeles. Utbytte blir utbetalt med en krone sum pr dekar som er innmeldt i Grunneierlaget for den enkelte grunneier.
4. Fastsette avgifter for jakt og fiske.
5. Fastsette jakttider og fisketider innen rammen av den gjeldende lovgivning. Det skal tas hensyn til vilt- og fiskebestanden, samt til beiteinteresser.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Valg av styreleder for ett år.
8. Valg av det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret velger selv utsendinger til samarbeidene organisasjoner. Styremedlemmer velges for 2 år omgangen, bare 2 styremedlemmer skal være på valg hvert år. Det velges 3 varamedlemmer i nummerorden. En valgt varamedlem er møtende på møter.
9. Valg av valgkomite på 3 medlemmer. Derav utgår 1 ved loddtrekning 1. år, 1 ved loddtrekning 2. År og deretter den som har fungert lengst. Valgkomite ledes av den som sitter på tredje året.
10. Valg av revisor og vararepresentant for revisor.
11. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte.
12. Foreta vedtektsendringer.
13. Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme.
Alle valg skal være skriftlige, om ikke årsmøte enstemmig bestemmer noe annet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. februar for at saken skal få blitt med i årsmøte innkallingen. Saker som ikke er med i årsmøte innkallingen blir ikke behandlet på årsmøte, da kreves ekstra ordinært årsmøte eller at saken blir tatt opp på neste vanlige årsmøte. Saker som ikke er meldt til medlemmene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres uten at alle medlemmene i foretaket samtykker jfr. § 50 i samvirkelova. Årsmøtet er åpent for alle andelseiere, de har møte- og stemmerett i årsmøte. Et medlem kan møte ved fullmektig, det kan være ektefelle/samboer, barn og foreldre av medlem, samt et annet medlem i Grunneierlaget etter eget valg. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Ingen kan møte med mere enn en fullmakt. På årsmøtet har hver andelseier 1 stemme. Alle vedtak i årsmøte skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med unntak for vedtak om vedtektsendring og oppløsning da kreves 2/3 flertall.
§7
Ingen kan drive jakt, fangst eller fiske på de områder som står tilsluttet Grunneierlaget uten i tillegg til de lovbestemte avgifter å ha løst henholdsvis jakt,- eller fiskekort, eller inngått en leieavtale med Grunneierlaget. Kortene gjelder for den tid, det felt og de viltarter (fiskeslag), eller det antall dyr som er angitt på dem. Jakt- eller fiskekort kan ikke overdras. Tillatelsen (jakt- og fiskekort) må alltid medbringes under jakt, fangst eller fiske, og forevises på forlangende av personer som selv har kort eller viser nødvendig fullmakt fra styret. Så vel styrets medlemmer som personer som har løst jakt- eller fiskekort, eller på annen måte har lovlig adgang til å drive jakt, fangst eller fiske på Grunneierlagets område, plikter å melde ethvert tilfelle av ulovlig jakt, fangst eller fiske som de kommer over, til Grunneierlagets styre. Likeledes plikter de samme personer å medvirke til å håndheve gjeldene lovgivning for hunder, dette gjelder Grunneierlagets bestemmelser for bruk av hund under jakt på Grunneierlaget sitt område, samt nasjonale båndtvang regler.
§8
Grunneierlagets medlemmer plikter å stille på valg som tillitsmenn i Grunneierlaget. Likevel kan enhver frasi seg slikt valg for like lang tid som han har fungert som tillitsmann.
§9
Alle vedtak i Grunneierlaget skjer med enkelt flertall. Til lovendringer kreves 2/3 flertall. Forslag om lovendringer skal være med på sakslista for å kunne behandles på ordinært årsmøte.
§10
Oppløsning av Grunneierlaget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått på et foregående årsmøte. Minst ½ - halvparten – av medlemmene må være tilstede. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte, og da med simpelt flertall av dem som møter. Før oppløsning av Grunneierlaget må alle bortleie forhold være avviklet, og alle forpliktelser dekket. Ved oppløsning tilfaller Grunneierlagets eiendeler andelshaverne i forhold til antall dekar innmeldt i Grunneierlaget.
§11
Alle tvistigheter mellom Grunneierlaget og dets medlemmer, eller mellom medlemmer i anledning disse vedtekter prøves løst gjennom minnelige ordninger hvis ikke dette går, avgjøres tvistighetene av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene 1 - ett - medlem hver. Leder oppnevnes av sorenskriver.
§12
Jaktlagene som ønsker å sette opp jakttårn må få grunneiers tillatelse til dette og plassering skal være godkjent av grunneier. Jakttårn skal/må vedlikeholdes av de jaktlag som har satt dette opp. Jakttårn som ikke lenger er i bruk eller er til fare for folk å gå opp i skal tas ned. Opphenging av saltstein skal avklares med grunneier.
§13
Grunneier i Birigrunneierlag SA som ønsker å delta på elgjakt i grunneierlaget sitt område skal prioriteres inn på det jaktlaget hvor grunneier har innmeldt grunn. Grunneier skal ha fortrinn til å bli med på jaktlaget før andre ikke grunneiere blir nye medlemmer av jaktlaget.
Med grunneier regnes grunneier og dens barn/foreldre.