Retningslinjer for valgkomiteen i Biri Grunneierlag SA

Vedtatt av styret i Grunneierlaget den 14 februar 2022

 

 1. Grunneierlaget skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Det velges ett nytt medlem hvert årsmøte, se vedtektenes §6, pkt 9
  1. Valgkomite ledes av den som sitter på tredje året
 2. Styret i Grunneierlaget plikter å sørge for at valgkomitéens arbeid blir igangsatt i god tid før det avholdes årsmøte der det skal foretas valg til tillitsverv.
 3. Valgkomitéens oppgaver vedrørende kandidater til tillitsverv:
  1. Å fremme forslag på kandidater som er på valg til styret og andre tillitsverv i Grunneierlaget, se vedtektenes § 6.
  2. Alle medlemmer på valg i sittende styre skal forespørres om de ønsker å stille til gjenvalg. Dersom valgkomitéen velger ikke å innstille en person som selv ønsker å fortsette i sitt verv, skal vedkommende varsles om dette.
  3. Valgkomitéen skal forvisse seg om at de kandidater som det fremmes forslag på, er valgbare og villig til å påta seg tillitsvervet.
 4. Valgkomiteen har også oppgave om å fremme forslag til årsmøtet om godtgjørelser til styre, revisor og eventuelt andre tillitsvalgte
  1. Vurdering av ansvar, arbeidsmengde og tidligere godtgjørelser legges til grunn
 5. Valgkomitéen redegjør for sine innstillinger på årsmøtet.
 6. Årsmøtet kan fremsette forslag til andre kandidater og godtgjørelser som alternativ til valgkomitéens innstilling.
 7. Årsmøtets valgte møteleder styrer den påfølgende debatt og leder gjennomføringen av selve valget.
 8. Ved tilfeller der tillitsvalgte takker av etter betydelig innsats, kan valgkomiteen besørge overrekkelse av gave ved fratreden. I og med at det utbetales godtgjørelser for tillitsverv, skal en slik gave være en symbolsk handling med begrenset økonomisk verdi, i alle tilfelle under kr 2.000,-.
 9. Endringer i denne instruks kan foretas av styret i Grunneierlaget.

 

________________________________________________________________________